logo_184px

מדיניות פרטיות

 1. כללי

 

 • "בירות קראפט ישראל בע"מ" (להלן: "החברה") מפעילה אתר אינטרנט בכתובת: https://beerbazaar.co.il/ (להלן: "האתר"), וכן במסגרת פעילויותיה, החברה אוספת, שומרת ומשתמשת במידע ומנהלת מאגרי מידע נוספים הנחוצים לה לשם פעילותה (להלן: "מאגרי המידע").

 

 • מדיניות פרטיות זו מתארת את האופן שבו החברה אוספת ומשתמשת במידע שנמסר לה במסגרת פעילויותיה, לרבות בקשר עם פעילויות השיווק והפרסום, או בקשר עם מידע שנאסף על ידי החברה או צדדים שלישיים הפועלים בשיתוף עמה.

 

 • מטרתם של התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר, הנה לסקור, בין היתר, את האופן בו משתמשת החברה במידע הנמסר לה במסגרת מאגרי המידע שהיא מנהלת ו/או הנאסף על ידה בעת השימוש באתר.

 

 • מדיניות זו נוקטת בלשון זכר מטעמי נוחיות, אולם היא חלה באופן זהה גם על נשים.

 

 1. המידע שאנו אוספים

 

 • חלק מהשירותים הניתנים ע"י החברה כרוכים במסירת פרטים אישיים של המשתמש, כגון שמו המלא, כתובתו, כתובת הדוא"ל, מספר הזהות ודרכי ההתקשרות עמו. זהו מידע שהמשתמש מוסר ביודעין במהלך רישומו לשירותי החברה (להלן: "המידע האישי"). מובהר, כי לא חלה על המשתמש כל חובה למסור את המידע האמור וכי מסירת המידע האישי נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו של המשתמש. מסירת הפרטים כאמור על ידי המשתמש מהווה הסכמה מטעמו לשימוש החברה במידע זה, כמפורט במדיניות פרטיות זו ובכפוף לכל דין.

 

 • המידע האישי שנמסר על ידי המשתמש יישמר במאגרי המידע של החברה והיא תהא רשאית לעשות שימוש במידע זה בהתאם לתנאי רישיון מאגר המידע של החברה ובכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, לרבות העברתו לצדדים שלישיים המפורטים בתנאי הרישיון.

 

 • משתמש העושה שימוש במאגרי המידע של החברה, בין באמצעות מחשב, טלפון סלולארי או כל אמצעי אחר, מוחזק כמי שמודע לכך שמידע זה עשוי להיות נאסף על ידי החברה.

 

 • אנו עשויים לקבל מידע משירותים מקוונים כגוןGoogle Analytics , אשר עוקבים אחרי פעילות המשתמש ברשת ועשויים לספק לנו פרטים אודות מיקומך, זמני כניסתך לאתר, שהייתך בחלקיו השונים, אופן השימוש באתר ומאפייניך כפי שנאספו על ידם.

 

 1. מסירת תכנים לפרסום
  • החברה עשויה לאפשר לך להזין לאתר תכנים שונים, כדוגמת תגובות, תמונות, קטעי וידאו, רעיונות, הצעות וכיו"ב. במסירת התכנים לפרסום, אתה מצהיר ומאשר שהנך בעל הזכויות בתכנים, וכי הנך רשאי למסור אותם לפרסום. כמו כן, במסירת התכנים אתה מצהיר ומאשר שאינך פוגע בפרטיותו של כל אדם אחר. במסירת תכנים לפרסום באתר, או באמצעותו, בין אם פורסם ובין אם לאו, אתה מקנה לחברה ולכל אדם אחר, רישיון להשתמש בתכנים.

 

 • במסגרת זו, הנך מסכים ומאשר לחברה לפרסם תכנים אלה באתר ובאמצעי מדיה נוספים, לרבות על מוצרי ופרסומי החברה, או להשתמש במידע לשם ייעול השירות הניתן בחברה, וזאת בהתאם לשיקול דעתה של החברה.

 

 1. דיוור ישיר אלקטרוני

 

 • החברה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר פעילויותיה ושירותיה, וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך לכך ולחדול מקבלתו. החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך באופן אישי. מסירת המידע האישי ופרטי ההתקשרות של המשתמש מהווה הסכמה מטעמו לדיוור ישיר מטעם החברה אל פרטי ההתקשרות שניתנו על ידו.

 

 • המשתמש מסכים אפוא, כי מידע זה איננו מהווה דבר פרסומת עליו חל סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשל"ב- 1982. למשתמש שמורה האפשרות לבקש הסרתו מרשימת התפוצה בהתאם לדין.

 

 1. צדדים שלישיים

 

 • כמפורט בתנאי השימוש לעיל, מאגרי המידע עשויים לכלול תוכן של צדדים שלישיים, באמצעות קישורים או היפר קישורים. השימוש אותו מבצע המשתמש בתוכן של הצדדים השלישיים כאמור, כפוף לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים.
 • על כן, מובהר כי כל שימוש של המשתמש בתוכן של צדדים שלישיים כאמור, לרבות כניסה של המשתמש לאתרי הצדדים השלישיים, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לכך, לרבות אך לא רק, בגין כל נזק ישיר או עקיף הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל פגיעה בפרטיות ו/או כל איסוף מידע אודות המשתמש.
 • החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שמסר המשתמש והפרטים שנאספו על פעילותו באתר, אלא במקרים שלהלן –
  • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר/החברה;
  • אם המשתמש הפר את תנאי השימוש באתר, או אם יבצע באמצעות האתר, פעולות הנחזות על ידי החברה כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
  • אם יתקבל אצל החברה צו שיפוטי, או דרישה של רשות מוסמכת, המורה לה למסור את פרטי המשתמש או את המידע האישי אודותיך לצד שלישי;
  • בכל מקרה בו החברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך, או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
  • החברה תהא רשאית להעביר את פרטי המשתמש והמידע שנאסף לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לחברה ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק בהתאם להוראות מדיניות זו;
  • אם החברה תארגן את פעילות האתר במסגרת אחרת, וכן במקרה שהיא תשנה את המבנה המשפטי שלה, לרבות במקרה שבו תעביר פעילות האתר ו/או כל חלק ממנו לצד שלישי – אשר יהיה כפוף אף הוא להוראות מדיניות זו;
  • על פי בקשה מפורשת של המשתמש.

 

 1. היכן נשמר המידע?

 

 • המידע שהחברה אוספת נשמר במאגרי המידע שלה, אשר חלקם מאוחסנים אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו אל מחוץ לגבולות ישראל.

 

 • אנו עשויים להשתמש ב'עוגיות' (cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצרכי אבטחת מידע ועוד.

 

 • אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך, אולם הדבר עלול לפגוע באופן השימוש באתר. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. בחלק מהשירותים המוזכרים לעיל, תוכל לבקש את הסרתך מאיסוף קבצי Cookies  אודותיך.

 

 • משמעות האמור לעיל היא שאנו יכולים לגשת למידע בזמן אמת, לשמור אותו, לאחסן בארכיון, לנתח, לשנות, לשלב אותו עם מידע אחר שיש לנו ממקורות אחרים, כולל מידע אודותיך מצדדים שלישיים.

 

 1. זכות לעיין במידע

 

 • על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע לגביו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

 

 • פניה כזאת יש לבצע באמצעות טופס יצירת הקשר באתר. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

 

 1. אבטחת מידע

 

 • החברה מייחסת חשיבות עליונה לאבטחת המידע במאגריה. לשם שמירת המידע, היא מפעילה מערכות מתקדמות ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע.

 

 • עם זאת מובהר, כי אין וודאות שיישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב ממאגרי המידע. לכן, החברה אינה מתחייבת, ואינך יכול באופן סביר לצפות לכך, שהשירותים ומאגרי המידע או מערכות המידע המשמשות בחברה יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית או פריצות למידע המאוחסן בהם, כוח עליון או מקרים שאינם בשליטת החברה, לרבות בשל פגיעה בפרטיו. בעצם השימוש באתר ובשירותיו, אתה מודע ומסכים למגבלות אלו.

 

 1. שונות

 

 • למען הסר ספק יובהר, כי אין בהוראות מדיניות זו כדי לגרוע ו/או למצות מזכויותינו לאסוף, להשתמש ו/או למסור מידע על פי כל דין, וכי הוראות מדיניות זו באות להוסיף על הוראות כל דין.

 

 • אנו רשאים לעדכן ולשנות מדיניות פרטיות זו מעת לעת בהתאם לשיקול דעתנו ובכפוף לדין. במקרה זה, נעשה מאמצים סבירים להודיעך אודות כל שינוי מהותי במדיניות זו באמצעים אלקטרוניים ככל שיש בידנו פרטי קשר נאותים שלך. אנא היכנס מעת לעת למדיניות זו כדי ללמוד אודות תכניה העדכניים.
דילוג לתוכן