logo_184px

תקנון התחרות בפייסבוק ובאינסטגרם בהמשך >>

תקנון אתר בירות קראפט ישראל בע"מ

תקנון אתר / תנאי שימוש באתר בירות קראפט ישראל בע"מ (להלן: "התקנון") השימוש באתר האינטרנט של בירות קראפט ישראל בע"מ כפוף לתנאי תקנון זה ולהסכמה להוראותיו. 

כללי:

   •          אתר האינטרנט של חברת בירות קראפט ישראל בע"מ  פועל למכירת משקאות החברה. האתר הינו בבעלות בירות קראפט ישראל בע"מ  ח.פ 516059094 (להלן בהתאמה: "האתר""החברה" ו"המשקאות"). כתובת החברה: המייסדים 1 כפר דניאל.

   •          יובהר, כי רכישה של משקאות אלכוהוליים תיעשה אך ורק ללקוח שגילו מעל 18 שנים.

   •          אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!

   •          כל לקוח ו/או המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן: "הלקוח") מצהיר ומתחייב, כי קרא את התקנון, כי הינו מודע ומסכים להוראותיו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד החברה ו/או בעליה ו/או האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.

  למען הסר ספק מובהר כי פעולה באתר משמעה: "רכישת ואספקת המשקאות המוצעים למכירה באתר על כל הכרוך בכך".

    •         התקנון וכן האתר ערוכים בלשון זכר אך מתייחסים לשני המינים כאחד, כל האמור בתקנון זה והאתר בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהפך.

     •          כותרות התקנון נקבעו לצרכי נוחות בלבד ולא תשמשנה כראיה כלשהי ולא יהיה בנוסחן ובתוכנן כדי לחייב את החברה ו/או כדי לשמש ראיה ותימוכין לפרשנות התקנון.

     •          החברה והאתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, עפ"י שיקול דעתם הבלעדי, וזאת ללא מתן התראה ו/או הודעה מראש. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

     •          מכיוון ש"טעות לעולם חוזרת", טעות כלשהי ובכלל זה טעות סופר בתיאור משקאות ו/או מחיריהם לא תחייב את החברה, וזאת בין אם הטעות התגלתה לפני אישור ההזמנה או אחריה.

     •          תמונות המשקאות באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל וכדומה, בין המשקאות, כפי שהם מוצגים באתר, לבין המשקאות במציאות.

     •          בכל מקרה של סתירה ו/או דו-משמעות בין הוראות התקנון לבין הרשום ו/או המוצג באתר, יגברו הוראות התקנון. כמו כן, בכל מקרה של סתירה ו/או דו-משמעות בין הוראות התקנון לבין עצמן, תקבע החברה כיצד יש לפעול ואיזוהי ההוראה העדיפה או הגוברת.

     •          המידע הקיים בספרי החברה, לרבות לעניין מועדים וסכומים, הוא המידע הקובע לכל דבר ועניין.

     •         לקוח שנרשם באתר (אם כחבר מועדון ואם בדרך אחרת), נותן בכך את הסכמתו לקבלת הודעות פרסומיות, באמצעות דוא"ל, SMS, או בכל דרך אחרת. הלקוח רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על סירובו לקבל כל דוא"ל ו/או הודעת SMS מהחברה ו/או מהאתר.

     •         בכל שאלה לגבי השימוש באתר ורכישת המשקאות בו, ניתן לפנות אלינו טלפון מס' 02-671-2559 או בדוא"ל לכתובת [email protected]

    תנאי שימוש:

      •         רשאי לבצע רכישה באתר לקוח, שברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הבאות: לאומי קארד, ויזה, ישראכרט, מאסטרקארד, דיינרס, אמריקן אקספרס  ובכפוף לאישור העסקה ע"י חברת האשראי

       •          הזמנתו של לקוח לרכישת המשקאות ולאספקתם תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים: (1) התקבל אישור החברה לדבר ההזמנה והודעה על כך נשלחה ללקוח; (2) ניתן אישור חברת האשראי לביצוע העסקה; (3) המשקאות שהוזמנו ע"י הלקוח מצויים במלאי החברה; (4) הכתובת אליה התבקשה אספקת המשקאות נמצאת ברשימת אזורי החלוקה כהגדרתה להלן, (5) הלקוח הינו תושב ישראל שגילו למעלה מ-18 שנים, אינו פסול דין ובעת קבלת המשלוח הציג תעודה מזהה כדין המאמתת זאת.

       • בעת ביצוע הזמנה באתר יידרש הלקוח למסור, בין היתר, את הפרטים הבאים: (1) שם פרטי ומשפחה ומס' תעודת זהות; אם מדובר בתאגיד, שם התאגיד ומספר חברה. (2) מס' טלפון, כתובת מגורים או כתובת עסק, כתובת דוא"ל ככל שקיימת. (3) פרטי אמצעי התשלום.

      מדיניות שירותים ומחירים וביצוע הזמנה:

        •          לקוח באתר יוכל להוסיף לסל הקניות כל פריט לאחר שהתרשם ממנו וממחירו ובלבד שפריט זה קיים במלאי החברה. הלקוח יוכל להוסיף ולגרוע פרטים מסל הקניות בכל עת וכן לשנות כמויות. בסיום ההזמנה יש להיכנס לקופה לצורך סגירת הזמנה ושליחתה לחברה.

        •          קבלת הזמנה מאת הלקוח לרכישת משקאות תהווה הצעה של הלקוח לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות שליחת דוא"ל על ידי החברה המאשר את ביצוע ההזמנה ושליחת המשקאות לכתובת הלקוח, והכול בהתאם להוראות תקנון זה.

        •                  במקרה שנמצא, כי המשקאות שהוזמנו על ידי הלקוח אינם במלאי, החברה תודיע על כך ללקוח באמצעות הודעה ו/או באמצעות שיחה טלפונית (על פי בחירת החברה).סכום מינימלי להזמנה באתר החברה הוא 99 ש"ח.

        •          אלא אם צוין אחרת, אין בחברה כפל מבצעים ובכל רכישה יוכל הלקוח לנצל הטבת מבצע אחת בלבד.

       רכישה באתר על ידי "משתמש רשום":

         •          כל לקוח יכול להירשם כמשתמש רשום באתר. הרישום ייעשה באמצעות הזנת פרטים אישיים של הלקוח, בהתאם לדרישות האתר. ובסופו יקבל הלקוח שם משתמש וסיסמא (להלן: "משתמש רשום") משתמש רשום יהיה זכאי לקבל מידע מהחברה ו/או מהאתר על הנחות, מבצעים וכדומה. משתמש רשום רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצונו לבטל את הרישום. האחריות לשמירת שם המשתמש והסיסמא בסודיות חלה על המשתמש הרשום ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בנושא זה.

         •          פרטיו האישיים של משתמש רשום יישמרו באתר, כך שמשתמש רשום לא יידרש להזין את פרטיו האישיים מחדש בכל הזמנה.

        רכישה באתר על ידי "אורח":

          •          כמפורט לעיל, בעת ביצוע הזמנה באתר יידרש הלקוח למסור את פרטיו האישיים.

          המחירים ורכישת המשקאות:

           • מחירי המשקאות שיפורסמו באתר הינם מחירי המשקאות במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח. החברה תהא רשאית לעדכן את מחירי המשקאות באתר מפעם לפעם על פי שיקול דעתה.

           •          ברכישת משקאות באתר, חיוב האשראי יהיה חד פעמי ויבוצע מיד עם אישור ההזמנה על ידי החברה.

           •          המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

           •                          במקרה שחברת כרטיסי האשראי לא תכבד את החיוב, לא תאשר החברה את ביצוע ההזמנה ותודיע על כך ללקוח. במידה וההזמנה אושרה, חרף אי כיבוד החיוב, תהיה החברה רשאית לבטלה והודעה בהתאם תישלח ללקוח.

          פרטי הלקוח ואבטחת האתר:

            •          אתר החברהמאובטח. הפרטים המוזנים למערכת נשמרים בה בסודיות, בעזרת שימוש בשיטות האבטחה ובמערכות ההצפנה המתקדמות ביותר הקיימות כיום. העברת המידע מהמחשב האישי של הלקוח אל מחשבי החברה מתבצעת בתקשורת מוצפנת, העוברת בפרוטוקול מקדד (SSL).

            •          בעת ביצוע הזמנה למשקאות המתפרסמים באתר, יידרש הלקוח להזין במערכת פרטים כגון: פרטיו האישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכדומה (להלן: "המידע"). החברה והאתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לטעות הנעשית על ידי הלקוח בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר או המבצעת אותם באופן שגוי.

            •          עם ביצוע הרכישה באתר נותן הלקוח את הסכמתו שפרטיו האישים (כגון: שם, מספר ת.ז., כתובת דוא"ל וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה, והכול בהתאם להוראות הדין.

            •          פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההזמנה ופרטי הלקוח, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL) המקובל בסחר אלקטרוני. פרטים אלו לא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת הסליקה וכרטיסי האשראי, וזאת על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הלקוח ובכפוף להוראות כל דין. מובהר, כי החברה תהיה רשאית להעביר פרטי התקשרות עם הלקוח (שם מלא, מספר טלפון וכתובת) לחברת השליחויות, וזאת לצורך ביצוע המשלוח למען אשר נמסר ע"י הלקוח. 

            • בכפוף לסייגים המנויים לעיל, החברה לא תעביר את פרטיו האישיים של הלקוח לגורם חיצוני לחברה, למעט אם תידרש לכך על ידי רשות מוסמכת מרשויות המדינה, או מכח צו שיפוטי, בהתאם להוראות כל דין.

            •          על אף האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של לקוח לצד שלישי במקרים בהם: הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, הלקוח עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי, בכל מחלוקת או הליכים משפטיים, וכדומה.

            •          עם ביצוע רכישה באתר מצהיר הלקוח כי הוא יודע שהקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית וכי נגד מוסרי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם.

           משלוחים וזמני אספקה:

             •          דמי משלוח– החברה תפרסם באתר בגין כל משקה ו/או בגין קבוצת משקאות את תעריפי דמי המשלוח בהם יישא הלקוח בעת הזמנת המשקאות. החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, שלא לחייב את הלקוח בדמי משלוח, הכל עפ"י שיקול דעתה.

             •          אזורי החלוקה- בעת הזמנת המשקאות יבחר הלקוח את הכתובת למשלוח מתוך רשימת אזורי החלוקה המעודכנת באתר (להלן: "אזורי החלוקה") לחברה הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי החלוקה, ללא מתן הודעה מוקדמת מראש. 

             •          אספקת המשקאות שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר הכתובת המבוקשת נמצאת בתוך אזור החלוקה, וכל עוד אין מניעה טכנית ו/או אחרת המונעת את אספקת המשקאות.

             •          זמני אספקה- כל עוד לא נקבע על ידי החברה אחרת, זמני האספקה הינם בימים ראשון עד חמישי.

             •  

             •          מרגע אישור ההזמנה באמצעות הדוא"ל כמפורט לעיל, יקבל הלקוח את המשלוח תוך כ-5 ימי עבודה (זמני האספקה עלולים להשתנות בהתאם לאיזור המגורים). ימי עבודה אינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חגים וחגים וימי שבתון. מועדי האספקה כפופים לעיכובים שאינם תלויים בחברה ולאירועי "כח עליון" כהגדרתו להלן. 

             •         המשקאות יימסרו ללקוח או למקבל ההזמנה בכתובת בה נקב הלקוח בהזמנה בלבד, ובכפוף להצגת תעודה מזהה כדין על ידי מקבל ההזמנה ולהיותו מעל גיל 18 שנים.

             • במקרה שהלקוח לא יהיה נוכח בעת האספקה בכתובת שנקבעה, יוחזרו המשקאות לחברה ומועד חלופי לאספקה יתואם עם הלקוח. במקרה כזה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לחייב את הלקוח בתשלום בעד המשלוח הנוסף, ע"פ התעריף בו תחוייב החברה ע"י חברת השליחויות באמצעותה יתבצע המשלוח.

             • על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו.

            שינוי או ביטול הזמנה והחזרת משקאות:         

            "ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981" 

              •                           שינוי הזמנה על ידי הלקוח יהיה כפוף להסכמת החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי. שינוי או ביטול הזמנה יתבצעו באמצעות הטלפון בלבד.

             ביטול הזמנה ע"י החברה:

               •          החברה תהא רשאית, מכל סיבה שהיא וע"פ שיקול דעתה הבלעדי, לבטל הזמנה, ללא צורך בהנמקה או הודעה מראש, וזאת אף אם הלקוח כבר קיבל הודעת דוא"ל על אישור הרכישה. הודעה על ביטול הרכישה לאחר קבלת אישור בדוא"ל תימסר ללקוח באמצעות הודעה כתובת ו/או באמצעות שיחת טלפון, ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביטול העסקה על ידה. הלקוח לא יהיה זכאי לכל פיצוי מהחברה בגין הביטול ו/או השינוי כאמור.

               •          במקרה של ביטול ההזמנה על ידי החברה, יזוכה הלקוח בתשלום סכום ההזמנה, ובמקרה של שינוי שאושר על ידי החברה, יחויב או יזוכה הלקוח, בהתאמה, בהתאם להזמנה ששונתה.

               • החברה תהא רשאית לחזור בה מקיום חוזה רכישה שבין הלקוח לבין החברה, וזאת בהינתן הודעה ללקוח, עקב טעות קולמוס או שגיאה טכנית אחרת.

               • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה שהחברה סבורה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שמתבצע ניצול לרעה של שירותיה ו/או של הזמנת המשקאות, תהא רשאית החברה שלא לספק המשקאות ללקוח, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

               •          מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה ו/או בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את מתן השירות ו/או את מכירת המשקאות ו/או אספקתם ו/או משלוחם ו/או הובלתם, באופן מלא או חלקי, ובדרך כלשהיא ו/או במועדים שנקבעו, ו/או אם יקרו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או פגעי מזג אוויר ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או יתעכב ו/או ייפגע תהליך רכישת המשקאות, משלוחם, הובלתם, אספקתם ומכירתם, רשאית החברה  להודיע על ביטול הרכישה, כולה או מקצתה או על עיכוב באספקתה וללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה, או דרישה עקב כך (להלן: "כח עליון").

              הגבלת אחריות החברה:

                • על גבי כל המשקאות הנמכרים באתר מצוינים פרטים שסופקו ע"י יצרני המשקאות או היבואנים שלהם, ובהתאם לתנאי האחריות והשימוש לגבי כל משקה.

                • האחריות הבלעדית למשקאות, לטיבם, לאיכותם ולכל מידע או מצג בקשר אליהם, לרבות שמות היצרנים או שמות היבואנים, טיב המשקאות, תכונותיהם, תמונותיהם, וכל מידע בקשר אליהם, חלה על יצרני המשקאות או יבואני המשקאות בלבד, ולחברה לא תהא כל אחריות בנוגע לכך.

                • החברה ו/או האתר אינם אחראים לכל נזק, מכל מין וסוג, ישיר או עקיף, שייגרם, במישרין ו/או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה, אספקה או הובלה של המשקאות, וצריכתם ובכלל זה לא תהיה לחברה כל אחריות בקשר עם האירועים שלהלן, אשר בהתקיים מי מהם תהא החברה רשאית להודיע על ביטול הרכישה, כולה או מקצתה:

               (1) רכישה המתבצעת באתר שתיגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות ו/או מזדון של הלקוח ו/או צד שלישי כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת האפוטרופוס שלו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד שלישי כלשהו שייכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד שלישי כלשהו תוך שימוש בפרטי הלקוח באתר, וכדומה.

               (2) מעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטת החברה, לרבות אך לא רק – מחמת כח עליון.

               (3) משקאות שיופיעו באתר ואשר צד שלישי שהינו היצרן שלהם סיפק אותם לחברה, והכל בכפוף לאחריות החלה, אם חלה, על פי כל דין. 

               (4) תקלה בתקשורת שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של צד שלישי כלשהו. 

               (5) אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המשקאות בין מועד פרסום המשקאות באתר לבין מועד האספקה המתוכנן. 

               (6) התמונות באתר הן להמחשה בלבד.  

                 • החברה רשאית לשנות ו/או להחליף ו/או להוציא, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, איזה מהמשקאות המוצגים באתר.

                שימוש בלתי ראוי באתר

                  •          כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהם כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחברה /או לבעלי האתר ו/או למקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם וזאת מיד עם דרישתם הראשונה.

                 בעלות ושמירה על זכויות

                   •          האתר מכיל תכנים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וזכויות קניין אחרות, לרבות טקסט, תמונות, גרפיקה וכדומה, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות אחרים. לקוח ו/או כל צד ג' המבצע פעולות באתר אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה אחרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר.

                   •          השם "בירות קראפט ישראל", הינו בבעלות מלאה ובלעדית של החברה, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהי בו.

                   •          האתר ותכולתו נועדו אך ורק למטרות מכירת המשקאות המוצעים למכירה במסגרתו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר הכלול באתר אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מהחברה.

                  דין וסמכות שיפוט

                    •          הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

                    •          כל מחלוקת מכל מין וסוג בין גולש ו/או לקוח באתר לבין החברה ו/או האתר בשל פעילות ו/או סוגיה מכל מין וסוג הנובעים ו/או הקשורים לחברה ו/או לאתר תתברר בישראל, בבית המשפט המוסמך לכך בעיר תל אביב בלבד, שלו נתונה הסמכות הבלעדית לדון בה. 

                   תקנון תחרות בפייסבוק ובאינסטגרם

                   מטרתו של תקנון זה הוא להסדיר ולקבוע באופן בלעדי ובכפוף לכל דין את הכללים על פיהם תתנהל תחרות "מי החיה הכי רעה?" בעמוד הפייסבוק + האינסטגרם של הבירבזאר (בירות קראפט לישראל בע"מ) (להלן "התחרות”).
                   ההשתתפות בתחרות מעידה על הסכמתך לתקנון זה, ואתה מתבקש לקרוא אותו בקפידה. ההשתתפות בפעילות כפופה גם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייסבוק ואינסטגרם. אם תמצא סתירה בין תנאי השימוש הללו לבין תקנון זה, הוראות התקנון תגבר.
                   למען הסר ספק מובהר, כי תקנון זה מופנה באופן אחיד לזכר ולנקבה, וכי ניסוחו בלשון זכר הוא לצורכי נוחות בלבד.

                   1. הגדרות
                   1.1. “עורכת התחרות” או “אתר האינטרנט” – בירות קראפט לישראל בע"מ (שהיא מפעילת עמוד הפייסבוק והאינסטגרם, כהגדרתו להלן).
                   1.2. “עמוד הפייסבוק” – עמוד הפייסבוק של החברה, בכתובת https://www.facebook.com/BeerBazaarOnline
                   1.3 “עמוד האינסטגרם” – עמוד האינסטגרם של החברה, בכתובת https://www.instagram.com/beer.bazaar/

                    

                   2. הוראות כלליות
                   2.1. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך בעמוד הפייסבוק או האינסטגרם במסגרת התחרות ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין אתר בירות קראפט לישראל בע"מ או מי מטעמה.
                   2.2. התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בינך, כמשתתף בתחרות, ובין אתר בירות קראפט לישראל בע"מ או מי מטעמה, והשתתפותך בתחרות מהווה ומבטאת הסכמה מלאה מצדך לכל תנאי התקנון. בהשתתפותך בתחרות אתה מצהיר ומתחייב כי קראת והבנת את כל האמור בתקנון זה, כי אתה מסכים לכל האמור בו וכי אתה מוותר על כל טענה ודרישה כנגד אתר בירות קראפט לישראל בע"מ או מי מטעמה בקשר עם השתתפותך בתחרות.
                   2.3. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר בקשר לתחרות, בכתב או בעל פה, מכל סוג שהוא, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר ייקבעו.
                   2.4. אתר בירות קראפט לישראל בע"מ שומר לעצמו את הזכות לשנות ולעדכן את התקנון מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו בעמוד הפייסבוק והאינסטגרם של האתר.

                    

                   3. התחרות
                   3.1. אתר בירות קראפט לישראל בע"מ יעלה לעמוד הפייסבוק פוסט (“הפוסט”) המזמין את גולשי הפייסבוק/אינסטגרם (בכפוף לעמידתם בתנאים המפורטים סעיף ‏4, להלן – “המשתתפים והזכאים להשתתף”) בו הוא מספר סיפור על אחד מחבריו, וייספר למה לדעתו החבר הינו "החיה הכי רעה", כתגובה לפוסט.
                   3.2. בנוסף, יתבקש המשתתף לתייג בתגובה לפוסט חבר נוסף.
                   3.3. כל משתתף רשאי להשתתף פעם אחת בלבד באחת מהפלטפורמות השיווקיות של אתר בירות קראפט לישראל בע"מ לבחירתו.
                   3.4. בסיום התחרות במועד שייקבע ע"י החברה, צוות המורכב מעובדי החברה ייבחרו את הסיפור הטוב ביותר לדעתם, המזכה את המשתתף וחברו המתוייג, במקרר אחד מלא בבירות ומשלוח חודשי של מארז בירה למשך שנה .המקרר יסופק למשתתף או לחבר, לפי בחירתם.
                   3.5. ההשתתפות בתחרות כפופה לתקנון זה וכל סעיפיו, ואינה מותנית בתשלום כלשהו.

                    

                   4. זכאים להשתתף בתחרות
                   אדם שהסכים לתנאי תקנון זה, העומד בתנאים המפורטים בסעיפים ‏4.1-‏4.4, להלן:
                   4.1. אזרח או תושב ישראל שמלאו לו 18 שנים והוא כשיר ע”פ דין;
                   4.2. משתמש פעיל ברשת החברתית “פייסבוק” או “אינסטגרם” תחת השם שמופיע בתעודת הזהות שלו או בתרגומו המדויק לאנגלית, בעל פרופיל תקין ובעל תמונת פרופיל אותנטית;
                   4.3. אינו נמנה על עובדי אתר בירות קראפט לישראל בע"מ (וחברות קשורות לה) ואף אינו קרוב משפחה של אדם כאמור מדרגה ראשונה.
                   4.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלול ממשתתף את הזכות להשתתף בתחרות, באופן זמני או קבוע, או לבטל את זכייתו, אם על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה הוא לא פעל לפי תקנון זה ו/או ביצע פעולות שיש בהן כדי להוות הפרה של כל דין ו/או אשר לדעת אתר בירות קראפט לישראל בע"מ פעילותו איננה משרתת את המטרה לשמה נערכה התחרות ו/או אשר פוגעת בחברה או מי מטעמה. משתתף אשר נפסל לא יקבל על כך הודעה מן החברה ואין ולא תהיה לו כל טענה או דרישה מכל מין וסוג (לרבות לקבלת הסבר או פיצוי) בגין פסילתו.

                    

                   5. תקופת התחרות
                   5.1. תחילתה של התחרות בתאריך 1.3.24, כאשר במועד זה יפורסם הפוסט האמור בסעיף ‏3.1 לעיל על ידי החברה, וסיומה בתאריך 1.4.24
                   5.2. החברה רשאית לשנות את תקופת התחרות, קרי – להאריכה או לקצרה, וכן לבטלה באופן מוחלט, והכל – כמפורט בעדכונים אשר יפורסמו בעמוד הפייסבוק. אתר בירות קראפט לישראל בע"מ אינו מתחייבת לתת כל הודעה מוקדמת בקשר עם שינוי כאמור, ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין כך.
                   5.3. בנוסף, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אתר בירות קראפט לישראל בע"מ יהיה רשאי לבטל את התחרות, בכל שלב שהוא, לרבות לאחר סיומה, במידה וכמות המשתתפים (כהגדרתם להלן) תהייה נמוכה מ-100 משתתפים נפרדים, או ככל שיתגלו זיופים במהלך התחרות, ולמשתתפים לא תהינה כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביטול התחרות כאמור.

                    

                   6. זכייה בתחרות
                   6.1. שופטי התחרות יבחרו על ידי אתר בירות קראפט לישראל בע"מ, לרבות מתוך עובדי אתר בירות קראפט לישראל בע"מ.
                   6.2. לאחר תום תקופת התחרות, במועד שייקבע ע”י החברה, יבחנו שופטי התחרות מי מהמשתתפים עמד בקריטריונים ובדרישות התחרות ויבחרו את הזוכה על פי שיקול דעתם הבלעדי – זאת על סמך בדיקה מפורטת לתקנון זה בהתאם לסדר המשתתפים בתחרות פרטני ועמידה בכל הקריטריונים. הכרעתם של שופטי התחרות היא סופית ואינה ניתנת לערעור, והנך מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאופן ו/או להליך ו/או לעצם הזכייה של הזוכה בתחרות.
                   6.3. שמות הזוכים יתפרסמו בעמוד הפייסבוק והאינסטגרם של אתר בירות קראפט לישראל בע"מ, וכתגובה לפוסט התחרות, והזוכים יתבקשו להשאיר פרטים ליצירת קשר לצורך קבלת הפרס.
                   6.4. נציגי אתר בירות קראפט לישראל בע"מ יצרו קשר עם הזוכה באמצעות הפייסבוק בתוך 14 ימי עסקים ממועד השארת הפרטים. על מנת להודיע לו על דבר הזכייה, לאמת את הפרטים שנמסרו ולקבל את הפרטים הנוספים הנדרשים לטובת קבלת הפרס.
                   6.5. ככל ונציגי החברה לא יצליחו ליצור קשר עם הזוכה, במשך תקופה של 10 ימי עסקים מתום תקופת התחרות (לרבות במקרה שהזוכה לא מסר פרטי יצירת קשר או שלא ניתן ליצור קשר עם הזוכה באמצעות פרטי הקשר שנמסרו), אזי אתר בירות קראפט לישראל בע"מ תהא פטורה מהחובה למסור את הפרס הרלוונטי לאותו משתתף, הפרס יבוטל, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד החברה בקשר עם הפרס. החברה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך כל תקופה בתחרות, לרבות תקופת יצירת הקשר עם הזוכה.
                   6.6. לאתר בירות קראפט לישראל בע"מ שמורה הזכות, בכל עת, לפי שיקול דעתה, להחליף ו/או לשנות ו/או לבטל את פרסי המבצע, ובכלל זה את מועדי מימושו, ולהציע במקומם פרסים חלופיים, או לבטלם כליל, ע”פ שיקול דעתה הבלעדי, ולזוכה לא תהיה כל טענה בעניין זה כנגדה או כנגד מי מטעמה.
                   הפרס לזוכה בתחרות
                   6.7. הפרס לזוכה בתחרות הינו מקרר מלאים בבירה, ומשלוח מארז בירה חודשי חינם, למשך שנה. בהתאם לאמור בסעיף ‏3.1 לעיל.
                   6.8. אתר בירות קראפט לישראל בע"מ  רשאי לגרוע, להוסיף או לשנות את הפרס ולהציע פרס חלופי, לפי שיקול דעתה הבלעדי. אין באפשרות הזוכה להמיר את הפרס בפרס אחר, לשנותו או להחליפו במוצר אחר, לדרוש או לקבל שווי כספי בגין הפרס או כל תחליף אחר.
                   6.9. המימוש לפרס היא לתקופה של 12 חודשים בלבד מרגע קבלתו.
                   6.10. הפרס יינתן כשובר מימוש להזמנה עצמית על ידי הזוכה. הפרס יימסר במשרדי אתר בירות קראפט לישראל בע"מ או בכל סניף אחר של החברה, בהתאם להוראות שיימסרו לזוכה.
                   6.11. אם התברר כי הזוכה לא עמד בתנאי מתנאי התחרות, אתר בירות קראפט לישראל בע"מ רשאי, בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי, לשלול ממנו את הזכות לקבל את הפרס ו/או להעבירו למשתתף אחר. כתנאי לקבלת הפרס, החברה רשאית לדרוש מהזוכה לחתום על אישורים, הצהרות וויתורים בהתאם להוראות תקנון זה. אם לא יחתום הזוכה על המסמכים האמורים, רשאית החברה לשלול את זכאותו לפרס.
                   6.12. מובהר, כי כתנאי בעת קבלת הפרס יידרש הזוכה להיות עוקב של אתר בירות קראפט לישראל בע"מ ברשת החברתית בה השתתף בתחרות .

                    

                   7. תוכן אסור
                   7.1. חל איסור מוחלט על כתיבת או העלאת תגובה ו/או פרסום תמונה המפרה זכויות יוצרים של מאן דהוא ו/או מהווה עדות או פותחת פתח לעבירה פלילית או עוולה אזרחית ו/או מהווה משום הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או פרסום חומרי תועבה ו/או פורנוגרפיה (ובכלל זה עירום כלשהו) ו/או מהווה גילויי גזענות ו/או אלימות ו/או איומים ו/או אפליה ו/או הינה פוגענית ו/או עוינת ו/או מעליבה ו/או מטעה ו/או פוגעת בצנעת הפרט ו/או מהווה הפרת סימני מסחר ו/או מדגם ו/או פטנט ו/או מקימה עילה לתביעה ו/או מהווה הפרת הוראת כל דין לרבות אך לא להוציא חוק איסור לשון הרע , תשכ”ה-1965 ו/או חוק הגנת הפרטיות, התשכ”א-1981 ו/או חוק העונשין, התשל”ז-1977 ו/או מהווה חומר תעמולה ו/או הינה משום מסר פוליטי או מדיני ו/או המפרה זכויות חוזיות של מאן דהוא ו/או חומר שפרסומו נאסר בדין ו/או אשר אינה עומדת בכללי הפרסום של פייסבוק (“תוכן אסור”). תגובה מהסוג שפורט לעיל תימחק לאלתר ללא הודעה מוקדמת.
                   7.2. בכל מקרה בו יועלה ע”י משתתף תוכן אסור (לפי שיקול דעתה הבלעדי של אתר החברה) תהא החברה רשאית, מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשותה, למנוע הצגת התוכן האסור ואם כבר הוצג אזי להסירו ו/או למחקו ולפסול את מועמדתו של מעלה התוכן האסור ולמשתתף לא תקום כל עילת דרישה או תביעה כלפי החברה בגין פעולתה כאמור.

                    

                   8. אחריות
                   8.1. המשתתף מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את אתר בירות קראפט לישראל בע"מ ו/או מי מטעמה, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין או בעקיפין לתחרות ולתוצאותיה.
                   8.2. אתר בירות קראפט לישראל בע"מ ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל נזק שיגרם למשתתף בקשר עם התחרות, בין אם מדובר בנזק ישיר ובין אם מדובר בנזק עקיף.
                   8.3. המשתתף מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, מיד עם דרישתם הראשונה בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה (לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עו”ד) של צדדים שלישיים כלפיה, אם הפר המשתתף במישרין או בעקיפין את תנאי תקנון זה.

                    

                   9. שימוש במידע ע”י החברה
                   9.1. המשתתף מאשר בזאת אתר בירות קראפט לישראל בע"מ, באופן בלתי חוזר, לעשות שימוש בתגובות, בתמונות או בכל חומר אחר המועלה על ידי המשתתפים בכל אופן שבו תבחר החברה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לרבות כחלק ממערך השיווק של החברה. החברה תהא רשאית אך לא חייבת לשלב את התגובה או התמונות שהועלו במסגרתה כחלק מכל פעילות שיווקית אותה תערוך בכל דרך שהיא והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולמשתתף לא תקום כל זכות ו/או טענה ו/או תביעה בשל כך. למען הסר ספק מובהר כי זכות שימוש זו תהא בלא כל תמורה למשתתף.
                   9.2. המשתתף מסכים כי דבר השתתפותו ו/או זכייתו בתחרות יכול שיסוקרו, יצולמו וישודרו באמצעי תקשורת שונים, לרבות אך לא להוציא עיתונות, טלוויזיה, שילוט, אתרי אינטרנט ועמוד הפייסבוק/איסנטגרם, וכי הוא מסכים לכך, לרבות לפרסום שמו, דמותו ופרטיו, וזאת ללא כל תמורה ו/או תמלוג כלשהם וללא הגבלת זמן, והוא מוותר על כל טענה נגד החברה בהקשר זה.

                    

                   10. שונות
                   10.1. המשתתף מצהיר בזאת, כי יהיה אחראי בלעדי לכל טענה ו/או דרישה בעניין זכויות הקניין הרוחני, וכי הוא מתחייב לפצות את אתר בירות קראפט לישראל בע"מ בגין כל הוצאה ו/או נזק שהיא תידרש לה בגין טענת צד’ ג’ לזכויות קניין רוחני ו/או זכויות אחרות בטקסט ו/או במלל ו/או בתמונה אשר יעלה המשתתף.
                   10.2. בעצם השתתפותו בתחרות, מאשר המשתתף ומקבל על עצמו בנוסף לתנאי תקנון זה, גם את תנאי השימוש של רשת פייסבוק ואינסטגרם במלואם.
                   10.3. על אף אתר בירות קראפט לישראל בע"מ עושה כמיטב יכולתו לוודא את פעילותו התקינה של עמוד הפייסבוק / אינסטגרם, מובהר כי תקלות יכול ותארענה (לרבות בקווי תקשורת) ולחברה לא תקום כל אחריות בגינן. מובהר כי רק פוסטים שייקלטו בפועל על גבי הפוסט ישתתפו בתחרות.
                   10.4. המשתף מצהיר ומאשר כי אין לו ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי אתר בירות קראפט לישראל בע"מ ו/או מי מטעמה, בכל הקשור והמתייחס לתחרות, לרבות זכייה או אי זכייה בהם.
                   10.5. אתר בירות קראפט לישראל בע"מ תהא רשאית להעביר כל מידע אשר בידיה בכל מקרה בו חלה עליה החובה על פי חוק לעשות כן, לפי דרישת רשות כלשהי ו/או צו בימ”ש וכיו”ב. כמו כן תהא החברה רשאית לעשות שימוש במידע כאמור בכל מקרה בו יהא לה יסוד סביר להניח כי השימוש כאמור נחוץ בכדי: לגלות או למנוע מרמה או פעילות בלתי חוקית אחרת; לשמור על מחשבי החברה ו/או מי מטעמה; להתגונן בפני כל הליך משפטי; למנוע של כל פגיעה נפש.
                   10.6. השתתפות בתחרות היא באחריותו של המשתתף, אתר בירות קראפט לישראל בע"מ לא ישא בכל אחריות בגין כל נזק ככל שייגרם למשתתף אגב או עקב השתתפותו.
                   10.7. התחרות הינה פעילות שיווקית ואינה מהווה הגרלה ו/או משחק אסור.
                   10.8. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הינו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסכמים במחוז תל אביב.

                   דילוג לתוכן